Beteodati.lv Privātuma politika

Interneta vietnes www.beteodati.lv personas datu aizsardzības politika
(Privātuma politika)

1. Vispārīgi par personas datu apstrādi un mērķi.

Lai mēs spētu sniegt šajā vietnē piedāvātos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi), mēs apstrādājam Jūsu personu datus.

Par personas datiem uzskatāma jebkura Pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai vai Pakalpojuma sniegšanas laikā iegūtā informācija, kura identificē vai pēc kuras var identificēt personu. Tā kā šī informācija ir saistīta ar Jūsu kā Pakalpojuma saņēmēja tiesībām uz privātumu, mēs to cienām un apņemamies aizsargāt godprātīgi, pastāvīgi, ar visiem mūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem.

2. Privātuma politikas mērķis.

Privātuma politikas mērķis ir informēt Jūs par to, kādus personas datus Pakalpojuma sniegšanas ietvaros mēs apstrādājam, kādiem nolūkiem tie gūti, juridisko pamatojumu, kā arī sniegt citu informāciju, kas saistīta ar personu datu apstrādi.

3. Apstrādājamo personas datu veidi, mērķis, pamatojums un glabāšanas termiņš.

Šajā politikā esam apkopojuši informāciju par mūsu apstrādātajām personu datu kategorijām, to apstrādes mērķiem un to apstrādes likumīgajiem pamatiem, kā arī sniedzam informāciju par šo datu apstrādes (saglabāšanas) termiņu.

3.1. Personas identifikācijas dati.

Apstrādāto datu apraksts
  • Vārds, Uzvārds;
  • Elektroniskā pasta (e-pasta) adrese.
Apstrādes likumīgais pamats
  1. Apstrāde ir nepieciešama uz Pakalpojuma sniedzēju attiecināma juridiska pienākuma izpildei;
  2. Spēlētāja dota piekrišana Pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās informācijas apstrādei.
4. Personas datu apstrādes process.

Mēs apstrādājam mūsu Pakalpojuma saņēmēju personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, nodrošinot apstrādāto datu konfidencialitāti, t.sk. uzliekot par pienākumu to ievērot arī mūsu piedāvātā Pakalpojuma nodrošināšanā iesaistītajiem sadarbības partneriem.

Lai nodrošinātu korektu, pārskatāmu un likumīgu personu datu apstrādi, tiek izmantoti un organizatoriskie resursi.

Lai nodrošinātu Pakalpojuma sniegšanu mums saprātīgi pieejamie tehniskie, veiktu tā pilnveidošanu vai arī novērstu ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās identificētās problēmas, mēs sadarbojamies ar trešo pušu produkcijas piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Šīs sadarbības ietvaros ir iespējamas situācijas, kad Jūsu datiem piekļūst/var piekļūt mūsu partneru personāls, līdz ar to sadarbības ietvaros veicamā personu datu apstrāde, tās prasības ir reglamentētas savstarpēji noslēgtajos sadarbības līgumos un ir atbilstošas personu datu apstrādi reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, Vispārējā personu datu apstrādes regula).

Pakalpojuma sniegšanā un nodrošināšanā ir iesaistītas ar personu datu apstrādi saistītās infrastruktūras uzturēšanā iesaistītās trešās puses.

Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā mums ir pienākums nodrošināt piekļuvi mūsu sistēmās apstrādātajiem personu datiem valsts institūciju pārstāvjiem, kā arī ir pienākums sniegt pieprasīto informāciju par personu.

5. Personas datu pārzinis.

Ar Pakalpojumu sniegšanu un nodrošināšanu saistīto personas datu pārzinis ir VAS “Latvijas Loto”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003083998, juridiskā adrese Rīga, Meistaru iela 19, LV-1050.

Komunikācijai, kas saistīta ar personas datu apstrādes jautājumiem, piedāvājam Jums šādas saziņas iespējas:

  • rakstot uz e-pasta adresi: [email protected] vai
  • rakstot oficiālu vēstuli uz mūsu juridisko adresi.

Gadījumā, ja vēlaties īstenot savas tiesības attiecībā uz mūsu apstrādātajiem personu datiem, Jums jāiesniedz atbilstošs pieprasījums, ar kura kārtību varat iepazīties šī dokumenta 6. nodaļā.

6. Jūsu tiesības.

Vispārējā datu aizsardzības regula paredz virkni tiesību, kas aizsargā personas tiesības un brīvības. Mēs cienām ikviena sava klienta tiesības un respektēsim to īstenošanas pieprasījumus, ciktāl tas būs objektīvi un likumīgi iespējams.

Jums ir tiesības:

  1. vērsties pie mums un pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt šo datu labošanu, papildināšanu, dzēšanu, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja tas ir pieļaujams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  2. ņemot vērā, ka mēs Jūsu datus apstrādājam elektroniski, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus Jūs pats esat sniedzis mums, kā arī Jums ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim.